Chrońmy nasze kury !!!
Powrót do strony głównej

Projekt zachowania rasy kury
zielononóżki kuropatwianej

Istniejąca różnorodność genetyczna, obejmująca wytworzoną przez człowieka wielość ras i odmian zwierząt gospodarskich, daje nam możliwość dostosowywania się do szerokiego wachlarza istniejących na Ziemi warunków środowiskowych. Niestety, różnorodność ta zmniejsza się w zastraszającym tempie. FAO szacuje, że około 30% ras zwierząt gospodarskich jest zagrożonych wyginięciem w związku z intensyfikacją produkcji zwierzęcej. Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana przez 168 państw, w tym Polskę, nakazuje m.in. objęcie ochroną i zrównoważonym użytkowaniem wytworzonych przez człowieka ras i linii zwierząt gospodarskich oraz odmian roślin uprawnych. Ich przetrwanie ma znaczenie dla ludzkości, wzbogacając rezerwę genetyczną zabezpieczającą przyszłe potrzeby człowieka w zmieniających się warunkach ekonomicznych i wymaganiach żywieniowych *.

foto. J. Żurawski

Wobec zagrożeń powstałych na skutek intensywnej produkcji rolnej, takich jak np. BSE, zwiększyło się zainteresowanie żywnością produkowaną w warunkach naturalnych. Wytworzenie takiej żywności wymaga często powrotu do tradycyjnych metod uprawy i hodowli, powrotu do wypasu na pastwiskach, ograniczenia stosowania hormonów i antybiotyków. Do takich warunków najlepiej dostosowane są rodzime rasy zwierząt gospodarskich tj. rasy zwierząt wytworzonych w danym regionie lub kraju.

Polskie Kury Dar Natury!

Celem opisywanego programu jest ochrona i zwiększenie populacji tych kur poprzez upowszechnienie ich użytkowania w tradycyjnych gospodarstwach wiejskich oraz marketing specyficznego produktu. Pilotażowe działania skoncentrowane są przede wszystkim na obszarze doliny rzeki Barycz, gdzie Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju wraz z PTPP "Pro Natura" współpracuje ze społecznościami lokalnymi w działaniach mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Obszar Doliny Baryczy, wyjątkowo cenny pod względem przyrodniczym, stanowi doskonałe miejsce do produkcji żywności ekologicznej. Idea upowszechnienia chowu zielononóżek w gospodarstwach wiejskich z terenu Doliny Baryczy, wspomagana przez środki pomocowe z funduszu UNDP GEF/SGP, łączy ochronę tego terenu z tworzeniem dodatkowych źródeł dochodu dla gospodarstw wiejskich, prowadząc do wzmocnienia ich sytuacji socjalno-ekonomicznej.

foto. P. Angerman

Chów zielononóżek, w połączeniu z promocją ich unikatowych produktów, może stać się atrakcyjnym źródłem dodatkowego dochodu.

W ramach Programu gospodarstwom wiejskim oferowaliśmy pomoc w zakresie:

* E.Martyniuk,M.Jaszczyńska: "Program FAO Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich", W-WA 1996

W ramach prowadzonego programu, w oparciu o jedyne stado zachowawcze Instytutu Zootechniki w Balicach, utworzono stado rodzicielskie tej rasy kur, które jest oceniane przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Takie stado upoważnione jest do prowadzenia wylęgu piskląt.


[Powrót do strony głównej]